Aplikacionin mund ta mbushni vetëm në kompjuter, ose shkarkoni PDF.
Shkarko Aplikacionin
Të dhënat personale
 
 
Edukimi
Gjuhët e huaja
  Dobët Mirë Shkëlqyeshëm
Shqip
Anglisht
Serbisht
Aftësitë kompjuterike
  Dobët Mirë Shkëlqyeshëm
MS Word
MS Excel
MS Access
PowerPoint
Përvoja në punë(Puna e I-rë)
Përvoja në punë(Puna e II-të)
Puna për të cilën aplikoni
(Të gjitha informatat të plotësohen nga personi që aplikon për punë dhe të gjitha informatat të jenë të sakta. Aplikacionet e pambushura nuk do të merren parasysh.